Regulamin

1.  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sentidos  jest
niepubliczną placówką, świadczącą odpłatnie usługi dla dzieci i osób dorosłych
w zakresie terapii metodą Tomatisa, EEG Biofeedback, terapii ręki, integracji
sensorycznej, terapii psychologicznej, fizjoterapeutycznej,
logopedycznej, pedagogicznej oraz warsztatów artystycznych. W ramach WWR (Wczesnego Wspomagania Rozwoju) prowadzimy bezpłatne zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie po potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

2.  Zakwalifikowanie pacjenta/klienta
na zajęcia terapeutyczne jest możliwe po wizycie konsultacyjnej u specjalisty,
z którym rodzice/opiekunowie lub sam pacjent wspólnie ustalają zakres pomocy,
jaka będzie świadczona.

3. Pacjenci/klienci oraz rodzice/opiekunowie
dziecka są zobowiązani do przekazania terapeutom wszelkiej posiadanej wiedzy o
stanie zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa
podczas prowadzonych zajęć.

4. Opłaty za
terapię indywidualną oraz warsztaty dokonywane są z góry w dniu terapii przed
rozpoczęciem zajęć lub za cały miesiąc z góry, zawsze przed pierwszymi
zajęciami w danym miesiącu ( w przypadku płatności z góry za cały miesiąc
udzielany jest rabat). Płatności dokonuje się w gabinecie lub przelewem na
konto Sentidos Deutsche Bank 
08 1910 1048 2258 2587 2886 0001 najpóźniej do piątego dnia każdego miesiąca.
Rodzice /opiekunowie  oraz pozostali
pacjenci/klienci zobowiązani są do przedstawienia w gabinecie dowodu wpłaty
przed wejściem na wizytę.

5. W przypadku odwołania
zajęć obowiązuję  minium 24 godzinne
wyprzedzenie (wówczas nie ponosicie Państwo żadnych opłat). W przypadku odwołania
zajęć w dniu terapii koszt wynosi 100% należnej kwoty.  W przypadku nie zgłoszenia nieobecności  ponosicie Państwo opłatę jak za wykorzystaną
godzinę zajęć. Odwołane zajęć prosimy zgłaszać telefonicznie po nr telefonu 51-13-14-012, SMS-em lub mailowo (z 24 godzinnym wyprzedzeniem).
W przypadku, gdy zajęcia zostaną odwołane w późniejszym terminie niż wyżej podany, opłata za zajęcia nie jest zwracana.
Jeżeli zajęcia będą prawidłowo odwołane klientowi przysługuje możliwość
odpracowania danych zajęć w 3 terminach wskazanych przez terapeutę prowadzącego
zajęcia.

6.  Zajęcia odbywają się w dni
powszednie (przy terapii metodą Tomatisa również w soboty, niedzielę i święta –
15 dni codziennego 2-godzinowego treningu słuchowego), warsztaty odbywają się w tygodniu oraz w weekendy.

7. Zajęcia terapeutyczne odbywają się
w terminach ustalonych z terapeutą. Pacjenci oraz rodzice/opiekunowie są
proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci. W przypadku spóźnienia, zajęcia
nie będą przedłużone.

8.  Dziecko powinno posiadać strój
odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy oraz buty na zmianę/skarpety
atnypślizgowe. Sentidos nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia które mogą
nastąpić podczas zajęć.

9.  W trakcie terapii dziecko pozostaje
pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na
wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie.

10. Zajęcia terapeutyczne są prowadzone
indywidualnie, jednak terapeuta może poprosić opiekunów o towarzyszenie dziecku
podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.

11. Terapeuta jest zobowiązany do ustnego
(lub pisemnie – za dodatkowa opłatą) przekazywania klientom/pacjentom, rodzicom
okresowych informacji o przebiegu terapii, nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące.

12. Sentidos  zastrzega sobie prawo do zawieszenia
współpracy w przypadku częstych nieobecności dziecka na terapii lub
nieprzestrzegania przez rodziców zaleceń otrzymanych od terapeutów, gdyż w tych
przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.

 

Sentidos
zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego Regulaminu, jak również zmiany cen. Podpisanie
przez klienta lub rodzica/opiekuna dziecka Regulaminu jest jednoznaczne ze
zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Ustalony Regulamin obowiązuje od dnia
01 IX 2014 roku.