Agnieszka Mucha (psycholog, pedagog, neurologopeda, neuroterapeuta EEG biofeedback, terapeuta integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta metody Tomatisa)

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii, studia magisterskie z pedagogiki (resocjalizacja) podyplomowe z zakresu logopedii, neurologopedii, zarządzania oświatą, integracji sensorycznej, oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychologii uzależnień, a także liczne kursy kwalifikacyjne, dzięki którym posiadam uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii. Posiadam certyfikat terapeuty EMDR Europe uprawniający do stymulacji bilateralnej. Aktualnie poszerzam swoje kompetencje terapeutyczne uczestnicząc w licznych formach doskonalenia zawodowego, do których obok konferencji, seminariów należy certyfikacja w zakresie psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz w nurcie psychoterapii krótkoterminowej skierowanej na rozwiązaniach (TSR).

Posiadam  bogate  doświadczenie w prowadzeniu szeroko rozumianej terapii, zdobytej w  pracy z dziećmi i młodzieżą  z różnymi problemami rozwojowymi takimi jak niepełnosprawność intelektualna i ruchowa, autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne,  trudności z uwagą słuchową oraz w przetwarzaniu bodźców sensorycznych.

Specjalizuję się w prowadzeniu terapii zarówno z dziećmi i młodzieżą którym towarzyszą problemy edukacyjne, zmiany w zachowaniu, opóźnienia rozwoju, trudności w relacjach społecznych oraz cierpienie z różnego powodu zaburzeń (w tym psychicznych).

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  Sentidos prowadzę zajęcia psychologiczne, logopedyczne, warsztaty i treningi, terapię Metodą Tomatisa, Integracji Sensorycznej, EEG Biofeedback oraz psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

Paulina Mazurek (logopeda, neurologopeda, terapeuta metodą Tomatisa)

Ukończyłam studia magisterskie z logopedii oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z neurologopedii, liczne kursy kwalifikacyjne i szkolenia w tym szkolenie z Metody Tomatisa. Specjalizuję się w pracy z dziećmi i z dorosłymi.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy w przedszkolu, szkole, poradni, współpracując z fundacjami oraz prowadząc własną działalność terapeutyczną.

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Sentidos prowadzę terapię logopedyczną (wady wymowy; wspomaganie rozwoju mowy; kształtowanie prawidłowych nawyków; zapobieganie wadom wymowy) i neurologopedyczną (całkowita lub częściowa utrata zdolności rozumienia i/lub nadawania mowy przebiegająca w następstwie udarów mózgowych, chorób rozrostowych mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych po wypadkach komunikacyjnych; brak zdolności komunikacyjnych u osób po urazach czaszkowo-mózgowych; choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane) oraz demencyjne; utrata umiejętności czytania, pisania i liczenia na skutek patologicznych procesów mózgowych) dzieci i dorosłych, terapię Metodą Tomatisa.

Barbara Piechna-Wrona (logopeda, neurologopeda, pedagog, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta ręki)

Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS) oraz studia podyplomowe z logopedii oraz neurologopedii,  wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Jestem też terapeutą ręki, ukończyłam kurs z logorytmiki, masażu logopedycznego, metod czytania, metod alternatywnej komunikacji.

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi zarówno w Ośrodkach Dziennego Pobytu w Warszawie, Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Wołominie jak i w Szkole Specjalnej w Warszawie.

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Sentidos prowadzę zajęcia z logopedii. Osobiście mama pięciolatka, w wolnych chwilach zgłębiam wiedzę na temat z logopedii, psychologii. Interesuje mnie literatura dotycząca  dzieci z autyzmem, trudnościami słuchowymi, dzieci z mutyzmem itp. Zgłębiam wiedzę na licznych kursach oraz szkoleniach.

Motto: ,,Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

Anna Milcarz  (pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog)

Ukończyłam studia magisterskie z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej i oligofrenopedagogiki.

Posiadam uprawnienia do terapii EEG Biofeedback I stopnia. Na bieżąco podwyższam swoje kompetencję, uczestnicząc w szkoleniach i kursach.

Doświadczenie zawodowe budowałam w przedszkolu oraz szkole pracując jako wychowawca i terapeuta integracji sensorycznej.

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Sentidos prowadzę zajęcia z integracji sensorycznej.

Katarzyna Suchenek (terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny w zakresie terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu, terapeuta TUS, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej)

Ukończyłam Akademie Pedagogiki Specjalnej na stopniu I licencjackim w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz na stopniu II magisterskim w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej (terapii pedagogicznej), studia podyplomowe z zakresu z terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu, liczne kursy kwalifikacyjne i szkolenia w tym szkolenie dwustopniowe treningu umiejętności społecznych (TUS) oraz z odmiennej metody nauki czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak. Na bieżąco podwyższam swoje kompetencje i doskonale warsztat zawodowy uczestnicząc w szkoleniach i kursach oraz snuje plany o kolejnych studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej.

Doświadczenie zawodowe budowałam w przedszkolu pracując jako wychowawca oraz uczestnicząc w praktykach w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkole podstawowej. Jako wychowawca codziennie staram się wspierać swoich podopiecznych w ich trudnościach związanych z zaburzeniami, współpracując z pedagogiem specjalnym w zakresie diagnozy i terapii.