Agnieszka Mucha (psycholog, pedagog, neurologopeda, neuroterapeuta EEG biofeedback, terapeuta integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta metody Tomatisa)

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii, studia magisterskie z pedagogiki (resocjalizacja) podyplomowe z zakresu logopedii, neurologopedii, zarządzania oświatą, integracji sensorycznej, oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychologii uzależnień, a także liczne kursy kwalifikacyjne, dzięki którym posiadam uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii. Posiadam certyfikat terapeuty EMDR Europe uprawniający do stymulacji bilateralnej. Aktualnie poszerzam swoje kompetencje terapeutyczne uczestnicząc w licznych formach doskonalenia zawodowego, do których obok konferencji, seminariów należy certyfikacja w zakresie psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz w nurcie psychoterapii krótkoterminowej skierowanej na rozwiązaniach (TSR).

Posiadam  bogate  doświadczenie w prowadzeniu szeroko rozumianej terapii, zdobytej w  pracy z dziećmi i młodzieżą  z różnymi problemami rozwojowymi takimi jak niepełnosprawność intelektualna i ruchowa, autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne,  trudności z uwagą słuchową oraz w przetwarzaniu bodźców sensorycznych.

Specjalizuję się w prowadzeniu terapii zarówno z dziećmi i młodzieżą którym towarzyszą problemy edukacyjne, zmiany w zachowaniu, opóźnienia rozwoju, trudności w relacjach społecznych oraz cierpienie z różnego powodu zaburzeń (w tym psychicznych).

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  Sentidos prowadzę zajęcia psychologiczne, logopedyczne, warsztaty i treningi, terapię Metodą Tomatisa, Integracji Sensorycznej, EEG Biofeedback oraz psychoterapię młodzieży i osób dorosłych.

Paulina Mazurek (logopeda, neurologopeda, terapeuta metodą Tomatisa)

Ukończyłam studia magisterskie z logopedii oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z neurologopedii, liczne kursy kwalifikacyjne i szkolenia w tym szkolenie z Metody Tomatisa. Specjalizuję się w pracy z dziećmi i z dorosłymi.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy w przedszkolu, szkole, poradni, współpracując z fundacjami oraz prowadząc własną działalność terapeutyczną.

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Sentidos prowadzę terapię logopedyczną (wady wymowy; wspomaganie rozwoju mowy; kształtowanie prawidłowych nawyków; zapobieganie wadom wymowy) i neurologopedyczną (całkowita lub częściowa utrata zdolności rozumienia i/lub nadawania mowy przebiegająca w następstwie udarów mózgowych, chorób rozrostowych mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych po wypadkach komunikacyjnych; brak zdolności komunikacyjnych u osób po urazach czaszkowo-mózgowych; choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane) oraz demencyjne; utrata umiejętności czytania, pisania i liczenia na skutek patologicznych procesów mózgowych) dzieci i dorosłych, terapię Metodą Tomatisa.

Barbara Piechna-Wrona (logopeda, neurologopeda, pedagog, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta ręki)

Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS) oraz studia podyplomowe z logopedii oraz neurologopedii,  wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Jestem też terapeutą ręki, ukończyłam kurs z logorytmiki, masażu logopedycznego, metod czytania, metod alternatywnej komunikacji.

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi zarówno w Ośrodkach Dziennego Pobytu w Warszawie, Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Wołominie jak i w Szkole Specjalnej w Warszawie.

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Sentidos prowadzę zajęcia z logopedii. Osobiście mama pięciolatka, w wolnych chwilach zgłębiam wiedzę na temat z logopedii, psychologii. Interesuje mnie literatura dotycząca  dzieci z autyzmem, trudnościami słuchowymi, dzieci z mutyzmem itp. Zgłębiam wiedzę na licznych kursach oraz szkoleniach.

Motto: ,,Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

Anna Milcarz  (pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog)

Ukończyłam studia magisterskie z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej i oligofrenopedagogiki.

Posiadam uprawnienia do terapii EEG Biofeedback I stopnia. Na bieżąco podwyższam swoje kompetencję, uczestnicząc w szkoleniach i kursach.

Doświadczenie zawodowe budowałam w przedszkolu oraz szkole pracując jako wychowawca i terapeuta integracji sensorycznej.

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Sentidos prowadzę zajęcia z integracji sensorycznej.

Katarzyna Suchenek (terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny w zakresie terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu, terapeuta TUS, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej)

Ukończyłam Akademie Pedagogiki Specjalnej na stopniu I licencjackim w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz na stopniu II magisterskim w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej (terapii pedagogicznej), studia podyplomowe z zakresu z terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu, liczne kursy kwalifikacyjne i szkolenia w tym szkolenie dwustopniowe treningu umiejętności społecznych (TUS) oraz z odmiennej metody nauki czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak. Na bieżąco podwyższam swoje kompetencje i doskonale warsztat zawodowy uczestnicząc w szkoleniach i kursach oraz snuje plany o kolejnych studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej.

Doświadczenie zawodowe budowałam w przedszkolu pracując jako wychowawca oraz uczestnicząc w praktykach w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkole podstawowej. Jako wychowawca codziennie staram się wspierać swoich podopiecznych w ich trudnościach związanych z zaburzeniami, współpracując z pedagogiem specjalnym w zakresie diagnozy i terapii.

Anna Stępień (terapia integracji sensorycznej)

Ukończyłam licencjat z Filologii słowiańskiej na profilu dziennikarskim. Jestem absolwentką Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, posiadam uprawnienie do diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Największe doświadczenie zdobyłam pracując w przedszkolu.

W pracy z dziećmi spotkałam się z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Dlatego postanowiłam wykształcić się w tym kierunku, aby wspomagać rozwój dzieci.

Bożena Magdalena Podsiadlik (pedagog specjalny, oligofrenopedagog , rehabilitant osób niepełnosprawnych, mgr wczesnego wspomagania rozwoju, certyfikowany terapeuta ręki, nauczyciel edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej)

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności:  Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,studia mgr – specjalność ,,Zarządzanie i marketing” oraz szereg kursów i szkoleń m.in. certyfikowany kurs:  Terapeuty ręki, Trener TUS.

 Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako pedagog specjalny, nauczyciel wychowawca, terapeuta i nauczyciel współorganizujący kształcenie.  W dobrych, pełnych otwartości i rzeczywistej wzajemnej akceptacji relacjach emocjonalnych z  dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych odnajduję na co dzień  źródło motywacji, zaangażowania oraz satysfakcji ze swojej pracy w dwóch przedszkolach publicznych w Warszawie, pracując jako Pedagog specjalny, Terapeuta i Nauczyciel wychowawca. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, by wspierać dzieci w ich codziennym funkcjonowaniu, w dążeniach do samodzielności oraz integracji społecznej.  

Maria Kowalska (pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej)

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Studia Podyplomowe w zakresie “Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie” w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, jak również Studia Podyplomowe na kierunku Pedagogicznym “Edukacja Wczesnoszkolna i Reedukacja” – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, a także liczne kursy kwalifikacyjne, dzięki którym posiadam uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie zarówno w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, a także w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warszawie.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu szeroko rozumianej terapii, zdobytej w pracy z dziećmi i młodzieżą ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz Dziecięcym Porażeniem Mózgowym.

Jako nauczyciel i wieloletni wychowawca, wspieram swoich uczniów: troszcząc się o bezpieczeństwo i rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny oraz o dobre relacje w klasie, opiekę nad dzieckiem, wychowanie i nauczanie, kształcenie uczniów i wspieranie w każdej sytuacji, poznanie uczniów w celu dobrania jak najlepszej terapii dostosowanej do możliwości i potrzeb ucznia.

Aktualnie poszerzam swoje kompetencje terapeutyczne, uczestnicząc w licznych formach doskonalenia zawodowego, do których należą Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna.

Elżbieta Wrażeń (psycholog, terapeuta)

Ukończyłam studia magisterskie  na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział w Warszawie, specjalizacja na kierunku Psychologia Kliniczna i Zdrowia, studia podyplomowe

Doradztwo Zawodowe  oraz Gerontologia. Posiadam następujące uprawnienia i certyfikaty:  Zimbardo Youth Center (ZYC) Trener Edukacji HIP – Certyfikat 68/02/2016; 74/02/2016, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – Specjalista TSR – stopień I i II , Profilaktyka uzależnień, Uzależnienia behawioralne, Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce, Diagnoza osobowości w praktyce, Diagnoza inteligencji w praktyce, Terapia behawioralna w teorii i praktyce, Techniki SAZ w pracy z grupą, Dokumentowanie i programowanie w SAZ, Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji, Akademia Edukacji Włączającej.

Doświadczenie zdobywałam współpracując z stowarzyszeniami i fundacjami  udzielając wsparcia  ich beneficjentom, w ramach bieżącej pracy  i projektów unijnych. Doświadczenie zdobywałam zarówno w placówkach przedszkolnych , jak i szkołach podstawowych i podstawowych  na stanowisku psychologa.

Współpracowałam z WB Consulting, Go Work, CE Nova, AP Edukacja Sp. z o.o. Instytut Studiów Podyplomowych i inne, w zakresie przygotowania i prowadzenie szkoleń  i wykładów z zagadnień: – terapii behawioralnej, rozwoju dziecka, trudności wychowawczych, rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży, strategii radzenia sobie ze stresem, porozumienia bez przemocy  itp.

Marlena Pajewska (pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, mgr wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel edukacji przedszkolnej)

Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna na specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wychowanie przedszkolne oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ( oligofrenopedagogika). W trakcie mojej drogi zawodowej na bieżąco podwyższam swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach, webinarach, aby móc jak najlepiej wesprzeć dzieci w ich codziennym funkcjonowaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w przedszkolu pracując jako wychowawca grupy przedszkolnej. Aktualnie pełnię funkcję pedagoga specjalnego oraz nauczyciela wspomagającego  w placówce przedszkolnej.